کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۱ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

آمریکا، آلمان، ایران و روسیه

اگر این چهار کشور در یازده سال آینده بزرگترین بازیگران صنعت، تجارت، اقتصاد، سیاست، علوم و فنون، و ایدئولوژی باشند، تعجب نمیکنم و البته چین. این مطلب یک نظر شخصی تقریباً خام است.