کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۶ ثبت شده است

سعدی


دریافت

دریافت