کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده است

بیایید بیایید به گلزار بگردیم

بیایید بیایید به گلزار بگردیم

دریافت

من به سوی باغ و گلشن میروم ...

دریافت

امشب ای دلدار مهمان توییم...

دریافت

سال نو مبارک بادا

سال نو به همه ایرانیان مبارک بادا.

سال ۹۷ سال سگ است و صد جور فال و پیشبینی راجع به این نوع اسم ها هست، البته من گویم که این سگ امیدوارم که سگ اصحاب کهف باشد که با مردم نشست و آدم شد. 

و سال پر خیر و برکتی برای همه ایرانیان آرزومندم.