کامران

نظرات شخصی

کامران

نظرات شخصی

...با زر و بی زر خریدارش نگر...


دریافت

درد دلم بتر شده، چهره من چو زر شده...


دریافت

.................


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت دریافت

دریافت


دریافت


دریافت


دریافت
دریافت( ... مرا زین مردمان مشمر خیالی دان که میگردد...) (۴شهریور۹۶)