کامران

نظرات شخصی

نظرات شخصی

کامران

مقیم شد به خرابات و جمله رندان را
خراب کرد و نشد از شراب باری سیر

...با زر و بی زر خریدارش نگر...


دریافت

درد دلم بتر شده، چهره من چو زر شده...


دریافت

.................


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت


دریافت دریافت

دریافت


دریافت


دریافت


دریافت
دریافت( ... مرا زین مردمان مشمر خیالی دان که میگردد...) (۴شهریور۹۶)